Användaravtal ”Beta”

Detta avtal gäller mellan Hälsoboken.se och brukaren, person som använder Hälsoboken som kommunikationsverktyg för att samla in och presentera data på ett användarvänligt sätt. Genom att själv dokumentera sina egna hälsomarkörer kan individen på egen hand följa upp långtidseffekter av olika samband i sin livsstil. Samtidigt som han har möjlighet att del med sig av den informationen till sin husdoktor eller vidare till forskning. Avtalet gäller under testperiod benämnd ”Beta”

§1 Hälsoboken lovar att behandla data konfidentiellt och säkert och kommer inte att dela personlig data med andra deltagare utan brukarens medgivande, och att alla inblandade har tystnadsplikt.

§2 Hälsoboken kommer att lagra information och data på olika platser i säkerhetssystemet beroende på känslighet för att minimera konsekvenser vid åtkomst av data.

§3 Brukaren godkänner att Hälsoboken är en experimentell plattform som inte har alla säkerhetsmekanismer på plats och därför kan inga krav ställas på Det som ligger utanför Hälsobokens kontroll angående hantering av känslig personlig information

§4 Hälsoboken är ett experiment för gemensamt lärande för att se hur nya verktyg kan addera värden i brukarens välbefinnande.

§5 Vid uppsägning av Hälsoboken från patientens sida kommer all data att avpersonifieras men data kommer att kvarstå i systemet för att kunna sammanställa statistik och analysera samband.

§6 Dina uppgifter lagras i Europeiska unionen och  omfattas av Europeiska dataskyddslagar inklusive European Data Protection Directive.